Potilasturvallisuuden varmistaminen sittenkin mahdollista

Moni, allekirjoittanut itse mukaan lukien, on yrittänyt ymmärtää, millä tavalla olen vaarantanut potilasturvallisuutta niin, että oikeuteni pitää yksityisvastaanottoa kielletään. Onko se ollut jonkin tietty lääke, josta olisi aiheutunut vakavia haittavaikutuksia vai jokin muu asia. Aluksi epäilin, että se oli matala-annoksinen naltreksoni (LDN), mutta Valviran Markus Henrikssonin norjalaiselle farmaseutille lähettämän sähköpostin mukaan kyse on ollut ”potilasturvallisuutta vaarantavan toiminnan kokonaisuudesta”.  Riittävän kryptinen käsite, jonka korjaaminen oli mahdotonta. Nyt vihdoin Hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossaan 23.11.2017 Valvira on yksityskohtaisemmin määritellyt, miten allekirjoittanut on vaarantanut potilasturvallisuutta. Seitsemän kohtaa ovat seuraavat:

 

a)      Polo ei ole tutkinut potilaita asianmukaisesti, koska monen potilaan psyykkisen oireilun syitä ei ole huolellisesti selvitetty

b)      Polo ei ole tehnyt riittäviä erotusdiagnostisia selvityksiä monioireisten potilaiden muiden mahdollisten sairauksien poissulkemiseksi

c)       Polo ei ole selvittänyt riittävästi fyysisen harjoittelun ja kognitiivis-behavioraalisen terapian hoitovasteita tai soveltuvuutta potilaiden hoitoon, vaikka näiden hoitomuotojen käyttämisen seurauksena potilailla on useissa tutkimuksissa todettu väsymyksen vähenemistä ja toimintakyvyn kohentumista, vaikkakin näytön aste tutkimuksissa vaihtelee

d)      Polo ei ole laatimiensa potilasasiakirjojen perusteella arvioinut antamiensa hoitojen hyötyjä ja haittoja

e)      Polo ei ole suunnitellut antamaansa hoitoa kullekin potilaalle yksilöllisesti, vaan hän on ottanut omiin teorioihinsa perustuvia hoitomenetelmiä laajaan käyttöön

f)       Polo on joidenkin potilaiden kohdalla jättänyt lääkeannosten määrittelyä potilaan vastuulle tai muuttanut lääkkeen annostelua tutkimatta lääkkeen potilaalle mahdollisesti aiheuttamia sivuvaikutuksia

g)      Polo ei ole merkintöjensä perusteella informoinut potilaita asianmukaisesti: puutteellisen informaation seurauksena potilaat eivät välttämättä ole ymmärtäneet hoitojen kokeellista luonnetta ja hoitojen taustalla olevan tieto- ja tutkimusperustan vähäisyyttä

Valvira katsoo, että edellä todetut virheellisyydet ovat luonteeltaan vakavia ja ne ovat olleet omiaan johtamaan potilasturvallisuuden konkreettiseen vaarantumiseen ja siihen että potilaiden oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ei toteutunut.

 

Vihdoinkin Valvira tarjoaa konkreettiset teesit, joiden pohjalta on mahdollista kehittää potilasturvallisuutta. Ilolla voidaan panna merkille, että jo parantamalla sairauskertomusmerkintöjä potilasturvallisuutta on mahdollisuus merkittävästi parantaa. Puutteellisiksi katsottuja 2-4 sivun sairauskertomustekstejäni on mahdollista vielä täydentää Valviran ohjeiden mukaisesti. Valvira ei näytä luottavan julkiseenkaan terveydenhuoltoon: epäkohtien a-b- ja c  olisi pitänyt toteutua jo julkisella puolella, jossa potilas on useiden vuosien aikana tutkittu läpikotaisin ennen allekirjoittaneen vastaanotolle tuloa. Asiakirjamerkintöihin perustuvien hoitojen hyödyistä ja haitoista allekirjoittanut on esitelmöinyt Lontoossa. Jokainen potilas on tähänkin asti ollut yksilö allekirjoittaneen vastaanotolla ja hoidot räätälöity oireiden, löydösten ja laboratoriotulosten mukaan. Hoitomenetelmiäni en ole ottanut laajaan käyttöön: vastaanotollani on käynyt vain murto-osa maamme 50 000 CFS-potilaasta. Kohta f ei allekirjoittaneelle heti avaudu, lienee väärinkäsitys; tästäkin kohdasta varmasti on mahdollista päästä Valviran kanssa yhteisymmärrykseen.