Potilasturvallisuuden varmistaminen sittenkin mahdollista

Moni, allekirjoittanut itse mukaan lukien, on yrittänyt ymmärtää, millä tavalla olen vaarantanut potilasturvallisuutta niin, että oikeuteni pitää yksityisvastaanottoa kielletään. Onko se ollut jonkin tietty lääke, josta olisi aiheutunut vakavia haittavaikutuksia vai jokin muu asia. Aluksi epäilin, että se oli matala-annoksinen naltreksoni (LDN), mutta Valviran Markus Henrikssonin norjalaiselle farmaseutille lähettämän sähköpostin mukaan kyse on ollut ”potilasturvallisuutta vaarantavan toiminnan kokonaisuudesta”.  Riittävän kryptinen käsite, jonka korjaaminen oli mahdotonta. Nyt vihdoin Hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossaan 23.11.2017 Valvira on yksityskohtaisemmin määritellyt, miten allekirjoittanut on vaarantanut potilasturvallisuutta. Seitsemän kohtaa ovat seuraavat:

 

a)      Polo ei ole tutkinut potilaita asianmukaisesti, koska monen potilaan psyykkisen oireilun syitä ei ole huolellisesti selvitetty

b)      Polo ei ole tehnyt riittäviä erotusdiagnostisia selvityksiä monioireisten potilaiden muiden mahdollisten sairauksien poissulkemiseksi

c)       Polo ei ole selvittänyt riittävästi fyysisen harjoittelun ja kognitiivis-behavioraalisen terapian hoitovasteita tai soveltuvuutta potilaiden hoitoon, vaikka näiden hoitomuotojen käyttämisen seurauksena potilailla on useissa tutkimuksissa todettu väsymyksen vähenemistä ja toimintakyvyn kohentumista, vaikkakin näytön aste tutkimuksissa vaihtelee

d)      Polo ei ole laatimiensa potilasasiakirjojen perusteella arvioinut antamiensa hoitojen hyötyjä ja haittoja

e)      Polo ei ole suunnitellut antamaansa hoitoa kullekin potilaalle yksilöllisesti, vaan hän on ottanut omiin teorioihinsa perustuvia hoitomenetelmiä laajaan käyttöön

f)       Polo on joidenkin potilaiden kohdalla jättänyt lääkeannosten määrittelyä potilaan vastuulle tai muuttanut lääkkeen annostelua tutkimatta lääkkeen potilaalle mahdollisesti aiheuttamia sivuvaikutuksia

g)      Polo ei ole merkintöjensä perusteella informoinut potilaita asianmukaisesti: puutteellisen informaation seurauksena potilaat eivät välttämättä ole ymmärtäneet hoitojen kokeellista luonnetta ja hoitojen taustalla olevan tieto- ja tutkimusperustan vähäisyyttä

Valvira katsoo, että edellä todetut virheellisyydet ovat luonteeltaan vakavia ja ne ovat olleet omiaan johtamaan potilasturvallisuuden konkreettiseen vaarantumiseen ja siihen että potilaiden oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ei toteutunut.

 

Vihdoinkin Valvira tarjoaa konkreettiset teesit, joiden pohjalta on mahdollista kehittää potilasturvallisuutta. Ilolla voidaan panna merkille, että jo parantamalla sairauskertomusmerkintöjä potilasturvallisuutta on mahdollisuus merkittävästi parantaa. Puutteellisiksi katsottuja 2-4 sivun sairauskertomustekstejäni on mahdollista vielä täydentää Valviran ohjeiden mukaisesti. Valvira ei näytä luottavan julkiseenkaan terveydenhuoltoon: epäkohtien a-b- ja c  olisi pitänyt toteutua jo julkisella puolella, jossa potilas on useiden vuosien aikana tutkittu läpikotaisin ennen allekirjoittaneen vastaanotolle tuloa. Asiakirjamerkintöihin perustuvien hoitojen hyödyistä ja haitoista allekirjoittanut on esitelmöinyt Lontoossa. Jokainen potilas on tähänkin asti ollut yksilö allekirjoittaneen vastaanotolla ja hoidot räätälöity oireiden, löydösten ja laboratoriotulosten mukaan. Hoitomenetelmiäni en ole ottanut laajaan käyttöön: vastaanotollani on käynyt vain murto-osa maamme 50 000 CFS-potilaasta. Kohta f ei allekirjoittaneelle heti avaudu, lienee väärinkäsitys; tästäkin kohdasta varmasti on mahdollista päästä Valviran kanssa yhteisymmärrykseen. 

 

CDC - NICE - ja nyt myös Valvira

Valvira ei sanojensa mukaan anna hoitosuosituksia, mutta suositteli kuitenkin fyysisen harjoittelun lisäämistä ja kognitiivis-behavioraalista terapiaa kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa ja peräsi niiden saatavuutta koko maassamme. Näihin hoitoihin ohjaamatta jättäminen oli Valviran allekirjoittamalle antaman varoituksen ja yksityislääkäritoiminnan täydellisen kiellon keskeinen peruste. Valviran alkuperäinen 5.9.2017 päivätty teksti oli seuraava: 

"CFS:n hoidon linjaamisen ohella maassamme tulisi luoda potilaille toimiva, perusterveydenhuoltoon ja omalääkäriin tukeutuva hoitopolku. Hoitomuotojen, joiden tehosta on näyttöä (fyysisen harjoittelun lisääminen, kognitiivis-behavioraalinen terapia), saatavuus koko maassa tulisi varmistaa. Tällä hetkellä osa potilaista ei saa tarvitsemaansa hoitoa."

Yhdysvaltalaisen CDC:n ja myös NICE-suosituspäivitystarpeen ilmoituksen jälkeen ja maamme CFS-potilasyhdistyksen aktiivisen toiminnan tuloksena Valvirakin vihdoin on päättänyt olla suosittelematta hoitomuotoa, joka pahimmillaan vaarantaa potilastuvallisuuden. Näiden hoitojen käyttäminen on aiheuttanut Suomessakin useille potilaille merkittäviä haittatapahtumia ja toimintakyvyn heikkenemistä. 

Valvira 5.12.2017 on päivittänyt tiedonantoaan (Kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa tarvitaan toimivaa hoitopolkuaseuraavasti: 

"CFS:n hoidon linjaamisen ohella maassamme tulisi luoda potilaille toimiva, perusterveydenhuoltoon ja omalääkäriin tukeutuva hoitopolku. Hoitomuotojen, joiden tehosta ja turvallisuudesta on ajantasaista, laadukkaaseen lääketieteelliseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä, saatavuus koko maassa tulisi varmistaa. Tällä hetkellä osa potilaista ei saa tarvitsemaansa hoitoa."

Tämä on hyvä uutinen maamme CFS-potilaille. Valvira ei enää ohjeista käyttämään potilasturvallisuutta vaarantavia hoitomenetelmiä. Näin toteutuu lääketieteellisen hoidon ensimmäinen perusperiaate: "Do not harm!"

Tosin uudessa tekstissäänkin Valvira antaa harhaanjohtavasti ymmärtää, että CFS:ään olisi olemassa hoitomuotoja, joiden tehosta ja turvallisuudesta olisi lääketieteelliseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä. Tähän asti laadukkain lääketieteellinen hoitotutkimus - norjalaisten kaksoissokkotutkimus rituksimabin tehosta CFS:n hoidossa - tuotti negatiivisen tuloksen. Toistaiseksi edelleen ainoa tapa lievittää CFS-potilaiden kärsimystä ja oireita on yksilöllisesti räätälöidyt kokemusperäiset hoidot, joista on enemmän hyötyä kuin haittaa.

Olli Polo, fysiologian dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys

 

 

CFS-potilaiden solutason energiavajaus saa lisävahvistusta

CFS-potilas on joskus vastaanotollani kuvannut kokemaansa uupumusta "kuin voimat olisi lopussa elimistön jokaisesta solusta". Tuore Newcastlessa tehty tutkimus (Tomas ym. PLOS One 2017) osoittaa, että ainakin veressä kiertävien yksitumaisten solujen kyky tuottaa hapen avulla energiaa (oksidatiivinen fosforylaatio) on CFS-potilailla normaalia heikompi. Useista mitatuista soluhengityksen mittareista systemaattisin ero potilaiden ja terveiden välillä havaittiin mitokondrioiden maksimaalisessa hengityskapasiteettissa. 

Uusi tutkimustulos vahvistaa ajatusta, että ME/CFS potilailla on heikentynyt kyky lisätä solutason energiantuotantoa rasituksen tai stressitilanteen vaatimalle tasolle. 

Lue tutkimusartikkeli

Neurosonic-hoidot ja -tuotteet nyt myös Unestasta

Unestassa Tampereella voit tutustua Neurosonic-divaaniin, jolla on mahdollista lääkkeettömästi lievittää autonomisen hermoston toimintahäiriöistä johtuvia oireita, kuten unettomuutta, levottomat jalat -oireita, kroonisia kipuja tai uupumusta. Kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivät potilaat reagoivat hoidoille usein päinvastoin kuin odotetaan: rauhoittavat lääkkeet saattavat aktivoida ja vastaavasti aktivoivat hoidot rentouttaa. Kokemus on osoittanut, että tämä pätee myös Neurosonic-hoitoon: useat lievästä tai keskivaikeasta kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivät potilaat ovat saaneet lievitystä oireisiinsa erityisesti Neurosonicin aktivoivista hoito-ohjelmista. 

Voit varata ajan Neurosonic-hoitoon osoitteesta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (otsikoi NEUROSONIC). Neurosonic-hoito maksaa 15 €/käyntikerta tai 60 € / kuusi käyntiä. Unestan kautta on mahdollista hankkia Neurosonic-tuotteet myös omaksesi.

Tervetuloa testaamaan 12 tai 24 minuuttia kestäviä hoito-ohjelmia.

CDC (USA) ei enää suosittele GET ja CBT-terapioita

PACE-tutkimuksen tutkimusväärennös on tunnustettu arvovaltaisilla tahoilla:

11.7.2017 CDC (Center for Disease Control) USA:ssa poisti 11.7.2017 asteittain lisättävän liikunnan (Graded Excercise Therapy, GET) ja kognitiivisen käyttäytymisterapian (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) CFS:n hoitosuosituksistaan. Lue myös. 

20.9.2017 Brittien NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) on päättänyt uudistaa perusteellisesti CFS:n hoitosuositukset. Tämä on Suomea ajatellen erittäin merkittävää, koska Suomen Valvira pitää NICE-suosituksia keskeisimpänä ohjekirjanaan. 

Valvira katsoo, että heidän tehtävänään ei ole arvioida tieteellistä tutkimusta eikä ottaa kantaa hoitosuosituksiin. Samalla kuitenkin Valvira edelleen suosittelee, että hoitomuotojen, joiden tehosta on tieteellistä näyttöä (fyysisen harjoittelun lisääminen ja kognitiivis-behavioraalinen terapia) saatavuus koko maassa tulisi varmistaa. Lääkärien oikeusturvan kannalta Valviralla tulisi kuitenkin olla myös lääketieteellistä osaamista tieteellisten tutkimusten laadun arvioimiseksi. Potilasturvallisuus voi vaarantua, jos Valvira ohjeistaa lääkäreitä toimimaan väärennetyiksi osoitettujen tutkimustulosten mukaan.

Subcategories